Ochrana osobných údajov a súbory cookie

Webový obchod lampyasvetla.sk, webová lokalita spoločnosti Lamp en Licht Online B.V. (ďalej len ako „Lampyasvetla“), spracováva citlivé informácie alebo osobné údaje. Lampyasvetla kladie veľký dôraz na starostlivé spracovanie osobných údajov.Lampyasvetla spracováva tieto údaje v súlade s požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov, okrem iného vrátane týchto požiadaviek:

 • Jasne uvádzame, na aké účely osobné údaje spracovávame, a to v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajoch a súboroch cookie.
 • Získavanie osobných údajov obmedzujeme len na osobné údaje, ktoré sa vyžadujú na legitímne účely.
 • V prípade, že potrebujeme vaše povolenie, pred spracovaním osobných údajoch vás požiadame o vyjadrenie súhlasu.
 • V záujme ochrany vašich osobných údajov prijímame príslušné bezpečnostné opatrenia, čo vyžadujeme aj od strán, ktoré osobné údaje spracúvajú na náš pokyn.
 • Rešpektujeme vaše právo požiadať o preverenie, odstránenie alebo upravenie vašich osobných údajov.

Lampyasvetla spracováva osobné údaje ako prevádzkovateľ. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a súboroch cookie vysvetľujeme, ktoré osobné údaje zhromažďujeme a používame, ako aj na aký účel. Odporúčame vám dôkladne si toto vyhlásenie prečítať.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie bolo naposledy upravené 18. septembra 2020.

 

Ktoré údaje spracovávame?

Je možné, že na naše webové stránky budete zadávať určité informácie vrátane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďujeme cez rôzne kanály. Ak si napríklad objednáte výrobky na našej stránke, pri dokončení objednávky vás požiadame o poskytnutie osobných údajov. Na webovom obchode Lampyasvetla spracovávame tieto údaje:

 • meno,
 • pohlavie,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,
 • adresu,
 • heslo,
 • názov firmy,
 • platobné údaje.

Uvedené údaje je potrebné vyplniť pri zakladaní účtu a odoslaní objednávky.
Okrem toho spracovávame:

 • akékoľvek osobné údaje, ktoré nám pošlete e-mailom, cez kontaktný formulár alebo chat,
 • akékoľvek osobné údaje v recenzii na náš webový obchod,
 • akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri zapojení sa do fotosúťaže,
 • akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri zapojení sa do súťaže o reklamné darčeky.

 

Na čo vaše osobné údaje používame?

Vaše údaje používame na tieto účely:

 • vytvorenie vášho účtu,
 • dokončenie objednávky (dodacie, platobné a kontaktné údaje),
 • reakcie na otázky a žiadosti týkajúce sa našich výrobkov,
 • odosielanie newslettera s informáciami o našich výrobkoch,
 • reakcie na blogový príspevok,
 • oznámenie víťaza fotosúťaže alebo súťaže o reklamné darčeky,
 • uverejnenie recenzie na náš webový obchod.

Ak ste so spracovaním týchto údajov vyjadrili súhlas, Lampyasvetla vám môže e-mailom poslať newsletter. V prípade, že náš newsletter dostávať nechcete, v každej správe, ktorú vám pošleme e-mailom, máte možnosť odhlásiť sa z jeho odberu. Okrem toho sa z odberu newslettera môžete odhlásiť aj v svojom účte.

 

Príjemcovia vašich osobných údajov

Poskytnuté údaje sprístupňujeme tretím stranám, ak si to vyžaduje dodanie vašich objednaných výrobkov. Okrem toho Lampyasvetla poskytne vašu adresu prepravnej spoločnosti, ktorá vám dodá vašu objednávku. Vaše údaje poskytujeme týmto stranám:
prepravným službám, poskytovateľom platobných služieb, platformám s recenziami webových obchodov, poskytovateľom hostiteľských služieb, vývojárom webových stránok.
Okrem týchto strán Lampyasvetla vaše zadané údaje bez vášho súhlasu neposkytujeme tretím stranám, pokiaľ to nevyžadujú alebo nepovoľujú právne predpisy, napríklad keď nás o vaše informácie požiada polícia v prípade vyšetrovania podvodu. V takých prípadoch je Lampyasvetla právne zaviazaná tieto informácie poskytnúť.

 

Obdobie uchovávania osobných údajov

Po zadaní objednávky cez naše webové stránky Lampyasvetla uchová vaše údaje až na štyri roky od vašej poslednej objednávky.

Keď nás kontaktujete cez kontaktný formulár, e-mail, Facebook, Twitter, WhatsApp alebo chat, Lampyasvetla uchová vaše údaje na tak dlho, ako si vyžaduje spracovanie vašej otázky alebo žiadosti a následne na ďalších šesť mesiacov pre prípad, že bude potrebné spracovanie akýchkoľvek nadväzujúcich otázok.

Ak reagujete na blogový príspevok alebo uverejňujete recenziu našich webových stránok, vaša odpoveď bude uverejnená a vaše osobné údaje uložené, kým svoju odpoveď alebo recenziu neodstránite.

Ak pošlete fotku do fotosúťaže, túto fotku môžeme uverejniť na našej webovej lokalite. Ďalšie osobné údaje, ktoré nám pošlete v rámci zapojenia sa do fotosúťaže alebo do súťaže o reklamné darčeky, uchováme, kým víťazi nedostanú všetky ceny.

 

 

Ochrana

Lampyasvetla prijíma príslušné technické a organizačné opatrenia v záujme ochrany vašich údajov pred únikom údajov a nezákonným spracovaním, napríklad krádežou a neoprávnenou kontrolou.
Na webovom obchode Lampyasvetla prijímame tieto bezpečnostné opatrenia:
prístup k osobným údajom je možný len cez meno používateľa a heslo,
používanie zabezpečených pripojení pri zadávaní osobných údajov v záujme ochrany všetkých informácií vymieňaných medzi vami a našou webovou lokalitou,
evidencia všetkých žiadostí týkajúcich sa osobných údajov.

 

Práva pri spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte tieto práva:

 • Môžete podať žiadosť o preverenie osobných údajov, ktoré spracovávame a ktoré sa týkajú vašej osoby.
 • Môžete požiadať o bežný formát prehľadu osobných údajov, ktoré spracovávame a ktoré sa týkajú vašej osoby.
 • Môžete podať žiadosť o opravu alebo výmaz svojich osobných údajov, ak nie sú správne alebo už nie sú relevantné.

Ak si chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás. Za týmto účelom si pozrite kontaktné údaje v spodnej časti tohto vyhlásenia o osobných údajoch a súboroch cookie.

So sťažnosťou na spracovanie vašich údajov na našej lokalite vám radi pomôžeme. Prípadne môžete svoju žiadosť podať príslušnému dozornému orgánu (holandskému orgánu pre ochranu osobných údajov).

 

Webové lokality tretích strán

Toto vyhlásenie o osobných údajoch a súboroch cookie sa nevzťahuje na webové lokality tretích strán, ktoré nájdete na našom webovom obchode vo forme odkazov. Lampyasvetla nemôže zaručiť, že tieto strany budú vaše osobné údaje spracovávať dôveryhodným a bezpečným spôsobom. Preto vám odporúčame prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov príslušných webových lokalít ešte pred ich navštívením.

 

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajoch a súboroch cookie

Lampyasvetla si vyhradzuje právo zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajoch a súboroch cookie. Preto vám odporúčame toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie pravidelne kontrolovať a oboznamovať sa s príslušnými zmenami.

 

Kontaktné údaje

Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holandsko
[email protected]
+421523211247

Súbory cookie

Protection

lampyasvetla takes appropriate technical and organisational measures to protect your data against loss and unlawful processing, such as theft and unauthorised inspection.

lampyasvetla takes the following security measures:

 • Access to personal data is restricted by means of a user name and password.
 • We make use of secure connections that protect all information exchanged between you and our website when you enter personal data.
 • We keep logs of all requests for personal data.

 

Your rights with regard to personal data

You have the following rights with regard to your personal data:

 • You can submit a request for inspection of the data about you that we process.
 • You can apply for an overview, in a widely used format, of the data about you that we process.
 • You can submit a request for correction or deletion of the data if these are incorrect or are no longer relevant.

If you wish to exercise these rights, feel free to contact us. To that end, see the contact details at the bottom of this privacy and cookie statement.

If you have a complaint about how we handle your data, please let us know. Alternatively, you also have the right to submit a complaint to the supervisory authority (the Dutch Data Protection Authority).

 

Third-party websites

This privacy and cookie statement does not apply to third-party websites that are connected to our web shop through links. lampyasvetlacannot guarantee that these parties will handle your personal data in a reliable or secure manner. We therefore recommend that you read the privacy statements of these websites before using them.

 

Changes to this privacy and cookie statement

lampyasvetlareserves the right to amend this privacy and cookie statement. We therefore recommend that you check this privacy and cookie statement regularly to ensure that you are aware of these amendments.

 

Contact details

Lamp en Licht Online B.V.

Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holandsko

Telephone number: +421523211247

Email: [email protected]