Ponuky týždňa: Minimálne 25% zľava na všetko* >

Podmienky a požiadavky

Totožnosť

Obchodný názov: Lamp en Licht Online B.V. konajúci pod názvom „lampyasvetla.sk“ Adresa miesta podnikania: Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holandsko Telefónne číslo: +421523211247 E-mailová adresa: [email protected] IČO: 67722415 IČ DPH: SK4120238683

 

Holdingová spoločnosť

Holdingová spoločnosť
Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52 - 5527 LB Hapert - Holandsko
Obchodní komora: 67722415
IČ DPH: SK4120238683

 

Ceny a informácie

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH a môžu mať chyby spôsobené programovaním a preklepmi. Nezodpovedáme za zmeny (vo farbe), ktorú sú spôsobené kvalitou obrazovky. Ceny sú bez prepravy. V prípade účtovania prepravy bude jej výška uvedená ešte pred uzavretím zmluvy. Vyhradzujeme si právo tovar nedoručovať do určitých miest alebo oblastí, ak je nutná preprava po mori, v dôsledku čoho by sa značne zvýšili prepravné náklady.

 

Plnenie zmluvy

Pred uzavretím zmluvy zverejníme na našej webovej stránke informácie, ktoré jasne uvádzajú spôsob a podmienky dodania objednávky. Objednávky dodáme najneskôr do 30 dní. Ak tovar nebudeme vedieť doručiť načas, budeme vás o tom informovať. V takom prípade bude na vás, aby ste ponúkaný alternatívny dátum dodania schválili, prípadne budete môcť od zmluvy bezplatne odstúpiť.

 

Právo odstúpiť od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu máte v lehote 30 dní. Lehota na odstúpenie uplynie po 30 dňoch, odkedy vy alebo tretia strana, ktorou nie je prepravca, obdržíte tovar fyzicky.
Ak si chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, je nutné nás o tomto rozhodnutí informovať jasným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Rovnako môžete použiť vzorový formulár na zrušenie zmluvy. Vyplnenie tohto formulára však nie je povinné.

Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holandsko
[email protected]
+421523211247


Lehota na zrušenie zmluvy bude dodržaná, ak nám pošlete svoje oznámenie o uplatnení práva na zrušenie zmluvy pred uplynutím lehoty na zrušenie zmluvy.

 

Účinky odstúpenia od zmluvy

Ak túto zmluvu zrušíte, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na prepravné (okrem dodatočných nákladov, ktoré vzniknú, ak si zvolíte iný spôsob dopravy, ako je najlacnejší štandardný spôsob dopravy, ktorý ponúkame), a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 14 dní odo dňa prijatia vášho rozhodnutia odstúpiť od tejto zmluvy. Peniaze vám vrátime na ten istý spôsob platby, ktorý ste použili pri pôvodnej platbe, ak výslovne nepožiadate o iný spôsob platby. V každom prípade v dôsledku takéhoto vrátenia peňazí nebudete hradiť žiadne poplatky.

S vrátením od vás prijatých platieb môžeme čakať dovtedy, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nám nepredložíte doklad, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť alebo ho odovzdajte, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 30 dní odo dňa, keď ste nám oznámili odstúpenie od tejto zmluvy. Táto lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím lehoty 30 dní.

Priame náklady spojené s vrátením tovaru nesiete vy.

Nesiete zodpovednosť len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho charakteru, vlastností a funkčnosti.

 

Platba

Platbu je potrebné vykonať tak, ako ste uviedli v objednávke na našej webstránke. V prípade, že platbu neuhradíte, budeme vás o tom informovať a budete mať lehotu 14 dní, aby ste si svoju povinnosť splnili. Ak objednávku neuhradíte ani v lehote týchto 14 dní, budeme si účtovať úrok z dlžnej sumy a budeme oprávnení účtovať akékoľvek poplatky na mimosúdne vyrovnanie, ktoré vám vzniknú.

Lamp en Licht Online B.V (Obchodní komora: 67722415, Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holandsko)

 

Záruka a súlad

Pri objednávke v našom obchode máte právo na zákonnú záruku. Zaručujeme, že náš tovar spĺňa uvedené špecifikácie a očakávané kvalitatívne požiadavky.

 

Reklamácie

Ak máte nejakú reklamáciu, informujte nás o nej čo najskôr (kontaktné údaje nájdete vyššie). Vašu reklamáciu vybavíme čo najskôr a odpovieme na ňu do 14 dní. Ak nie ste s vybavením reklamácie spokojní, môžete sa obrátiť na európsku platformu na riešenie sporov online. (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Záverečné ustanovenia

Táto zmluva podlieha holandským právnym predpisom. Ochrana, ktorú máte podľa záväzných právnych predpisov v mieste svojho pobytu, nie je dotknutá touto voľbou rozhodného práva. Ak sa v zákonných právnych predpisoch nestanovuje inak, akékoľvek spory vychádzajúce z tejto zmluvy s vami budú predložené príslušnému holandskému súdu v okrese nášho sídla.

 

Identity

Name: Lamp en Licht Online B.V., acting under the name of "lampyasvetla.sk"
Business address: Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holandsko
Telephone number: +421523211247
Email address: [email protected]
CoC number: 67722415
VAT number: SK4120238683

 

Prices and information

All the prices listed are inclusive of VAT and subject to obvious programming and typing errors. We are not liable for (colour) variations due to screen quality. The prices are exclusive of shipping costs. If any shipping costs are charged, this will be stated clearly and well before the agreement is concluded.

 

Performance of the agreement

Well before the agreement is concluded, information will be posted on the website which clearly describes the manner in which and the term within which the order will be delivered. Orders will in any case be delivered within 30 days. If certain goods cannot be delivered (on time), you will be informed of that. In such case, you can either agree to the new delivery date or the alternative offered, or terminate the agreement free of charge.

 

Right of withdrawal

You have the right to cancel this contract within 30 dní without giving any reason. The cancellation period will expire after 30 dní from the day on which you acquire, or a third party other than the carrier and indicated by you acquires, physical possession of the last good.

To exercise the right to cancel, you must inform us of your decision to cancel this contract by a clear statement (e.g. a letter sent by post, fax or e-mail). You may use the attached model cancellation form, but it is not obligatory.

Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holandsko
[email protected]
+421523211247

To meet the cancellation deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of cancel before the cancellation period has expired.

 

Effects of cancellation

If you cancel this contract, we will reimburse to you all payments received from you, including the costs of delivery (except for the supplementary costs arising if you chose a type of delivery other than delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. We will make the reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement. We may withhold reimbursement until we have received the goods back or you have supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest.

You shall send back the goods or hand them over to us, without undue delay and in any event not later than 30 dní from the day on which you communicate your withdrawal from this contract to us. The deadline is met if you send back the goods before the period of 30 dní has expired. You will have to bear the direct cost of returning the goods. You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.

 

Payment

The payment must be made using the payment method specified during the order process and – where applicable – on the website. If you fail to meet the payment obligation, we will inform you of this and allow you another 14 days to meet the payment obligation. If you fail to pay within this 14-day term, you will owe statutory interest on the amount owed and we will be entitled to charge any extrajudicial collection costs incurred to you.

Lamp en Licht Online B.V (Obchodní komora: 67722415, Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holandsko)

 

Guarantee and conformity

When ordering from us, you are entitled to the statutory guarantee. We warrant that the goods meet the indicated specifications and the quality requirements that you may expect.

 

Complaints

If you have a complaint, please inform us as soon as possible (see the contact details above). We will handle your complaint as soon as possible, and you will receive a substantive reply within 14 days. If you are not satisfied with the way your complaint was handled, you can also submit it to the European ODR Platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Final provisions

The agreement is subject to Dutch law. This choice of law is without prejudice to the protection you have pursuant to mandatory law in your residence. Insofar as mandatory law does not stipulate otherwise, any disputes ensuing from the agreement with you will be submitted to the competent Dutch court in the district in which we have our registered office.